Czym jest

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy o Państwowej Straży Pożarnej).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy o PSP ).

Przyjęcia do służby dokonuje, w miarę posiadanych możliwości etatowych, właściwy terytorialnie komendant powiatowy (miejski), a w przypadku zatrudnienia w komendzie wojewódzkiej - komendant wojewódzki.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z co najmniej czterech etapów podlegających ocenie.

O kolejności poszczególnych etapów decyduje kierownik jednostki organizacyjnej PSP.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna w składzie co najmniej trzech członków powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej PSP, zwana dalej „komisją”.

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I Etap – kwalifikacja kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz ustalenie punktacji  za posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień.

Powyższe czynności wykonuje komisja w oparciu o złożoną dokumentację.

II Etap - Ocena sprawności fizycznej.

W tym etapie postępowania ocenia się sprawność fizyczną kandydata do służby. Ocena ta składa się 
z próby wydolnościowej i testów sprawności fizycznej i odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191 ) z zastrzeżeniem, że przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba dla mężczyzn ( zał. nr 2).

1. Próba wydolnościowa, jest to zmodyfikowana metoda harwardzka polegająca na wejściu na stopień o wysokości 40 cm , w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi 5 minut.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” .

2. Test sprawności fizycznej obejmuje:

a) bieg na 1000 m.

b) bieg na 50 m.

c) podciąganie się na drążku ( drążek na wysokości odskocznej),

d) próbę wysokościową, tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m. ustawioną pod kątem 750 ,

e) sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 90 sekund.

f) inne sprawdzianymające na celu sprawdzenie pożądanych umiejętności w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki służby na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

Warunkiem zaliczenia prób sprawnościowych wymienionych w pkt 2a), 2b) i 2c) jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

Próby sprawnościowe wymienione w pkt 2d), 2e) i 2f) ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony).

Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test.

Nie zaliczenie wszystkich ćwiczeń składających się na test lub nieprzystąpienie do testu jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

III Etap – test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 zadań, związanych z funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej 
i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne i trwa 25 minut.  Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź i trzy dystraktory. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt.

W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby, który:

  • korzysta z pomocy innych osób;
  • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych;
  • zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

W przypadku wykluczenia z udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów z testu wiedzy. 

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

IV Etap – rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowakwalifikacyjna w trakcie której ocenie podlega w szczególności:

  1. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
  2. społeczna postawa wobec ludzi,
  3. spełnianie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym.

Z rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać nie więcej niż 30 punktów.

Test psychologiczny

Możliwe jest również przeprowadzenie testów psychologicznych mających na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby, w tym jego stabilność a także odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z jego skutkami oraz postaw i zachowań w służbie. Test psychologiczny oraz rozmowę z kandydatem oceniającą przedmiotowy zakres przeprowadza osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa oraz przeszkolenie w zakresie stosowania tego testu. Nieprzystąpienie kandydata do testu psychologicznego jest równoznaczne ze skreśleniem z dalszego postępowania.

PUNKTACJA KOŃCOWA

Na punktację  końcową składają się :

  • punkty za udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje - max 60 punktów,
  • test wiedzy- max 20 punktów,
  • rozmowa kwalifikacyjna - max 30 punktów.
  • testy psychologiczne/osobowości - od tego testu zależy w dużej mierze wynik końcowy rekrutacji.